Bác sỹ /

Thông tin chi tiết bác sỹ phòng khám

Phạm Thị Thu Hồng

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Trần Thị Măng

Trình độ: Thạc sỹ, bác sỹ
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Chìu Kín Hầu

Trình độ: Thạc sỹ, bác sỹ
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Trần Kim Cúc

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nguyễn Thị Lệ Thủy

Trình độ: Bác sỹ chuyên khoa 1
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Hồ Hữu Sơn

Trình độ: Bác sỹ
Bệnh viện Nhi Đồng 2

Hồ Trần Phương Thảo

Trình độ: Bác sỹ
Bệnh viện Nhi Đồng 2